Jacek Laskowski - prawnik Brwinów, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki
tel. +48 798-383-213

Prawo

radca prawny warszawa pruszków

Szczegóły
Cywilne i Rodzinne kancelaria doradza oraz sporządza umowy i innego rodzaju pisma w obrocie cywilnoprawnym, świadczy usługi zastępstwa sądowego w obszarze szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym w szczególności w sporach o prawa majątkowe, roszczenia z umów i czynów niedozwolonych, a ponadto prowadzi postępowania o zasądzenie, podwyższenie i uchylenie alimentów, o ustalenie ojcostwa, o ustalenie kontaktów z dzieckiem i ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskie
Nieruchomości kancelaria oferuje pomoc w regulowaniu stanów prawnych nieruchomości w postępowaniu cywilnym i administracyjnym, a także w procesach o wydanie nieruchomości, postępowaniach o zniesienie współwłasności i zasiedzenie nieruchomości, w uzgadnianiu treści ksiąg wieczystych, sporządzaniu wniosków wieczystoksięgowych oraz w sprawach o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości
Spadkowe kancelaria doradza w regulowaniu spraw spadkowych, w tym udziela porad w sprawach testamentów, sporządza wnioski oraz świadczy zastępstwo sądowe w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku między spadkobiercami i zachowek
Gospodarcze i Handlowe kancelaria zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorców i spółek prawa handlowego, w tym sporządzanie i weryfikację umów handlowych, sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, windykację przedsądową i sądową należności, dochodzenie roszczeń w postępowaniu nakazowym i upominawczym, kierowanie wniosków do egzekucji komorniczej
Spółdzielcze i Lokatorskie kancelaria oferuje pomoc w dochodzeniu roszczeń z umów najmu lokali, w sporach o eksmisję, a także w sprawach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, w tym w sporządzaniu treści uchwał, regulaminów i statutów, procesach o wysokość opłat w spółdzielniach mieszkaniowych, w sprawach przekształceń spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności
Pracy kancelaria oferuje wszechstronną obsługę zarówno pracodawców, jak i pracowników w sprawach dotyczących stosunku pracy, w tym w sporządzaniu i weryfikowaniu umów o pracę, w sporach sądowych o rozwiązanie lub wypowiedzenie stosunku pracy, o wysokość i wypłatę wynagrodzenia
Ubezpieczeń Społecznych kancelaria sporządza pisma i udziela porad w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o prawo i wysokość rent, emerytur i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zarówno na etapie postępowania przed ZUS, jak i w procesach wszczętych na skutek odwołań do sądów powszechnych
Administracyjne i Podatkowe kancelaria udziela porad i sporządza pisma w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, w tym formułuje odwołania od decyzji administracyjnych i podatkowych, wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji, wygaśnięcie bądź uchylenie decyzji, skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego